Sunday, January 16, 2011

VIỆT NAM 2011Đại Học HOA SEN , Jan 20-2011
LA TOAN VINH & NGUYỄN KINH THƯỜNG Montréal 1985
PN Tấn Wedding & Châu Đình An, TORONTO 1985

LA TOÀN VINH With the Tôn Đức Thắng 's Friends-Jan 20-2011
LA TOÀN VINH IN HUẾ With FRIENDS-Jan12-2011HOA-SEN University Jan.20-2011

No comments:

Post a Comment