Sunday, November 25, 2012

Friends


Hình trên: Sinh Hoạt DU-CA 1985
Hình Dưới : Thực tế Sáng Tác ở Sông Ông Đốc -Cà Mau 1976