Sunday, November 15, 2015

Phan ni Tấn-Diễm Liên-Châu khả Khiếm(Phu nhân PNT)-La Toàn Vinh
Toronto-711-2015

Tuesday, November 3, 2015

Từ trái sang phãi:  Chị Mai(Vợ HXG) Phan ni Tấn, Hoàng Xuân Giang, Đinh Ngọc Bôi
Toronto 1986