Tuesday, November 3, 2015

Từ trái sang phãi:  Chị Mai(Vợ HXG) Phan ni Tấn, Hoàng Xuân Giang, Đinh Ngọc Bôi
Toronto 1986

No comments:

Post a Comment