Sunday, December 16, 2012

Ca-fé Sài Gòn...

Từ trái sang phải: Lương Bữu Hoàng, La Toàn Vinh Thầy Hồ Văn Phòng.


Sunday, November 25, 2012

Friends


Hình trên: Sinh Hoạt DU-CA 1985
Hình Dưới : Thực tế Sáng Tác ở Sông Ông Đốc -Cà Mau 1976