Sunday, November 15, 2015

Phan ni Tấn-Diễm Liên-Châu khả Khiếm(Phu nhân PNT)-La Toàn Vinh
Toronto-711-2015

Tuesday, November 3, 2015

Từ trái sang phãi:  Chị Mai(Vợ HXG) Phan ni Tấn, Hoàng Xuân Giang, Đinh Ngọc Bôi
Toronto 1986

Sunday, September 6, 2015

La Toàn Vinh & Japanese Actress Kana Ohtake
Cuba Actress Zair 

Wednesday, July 1, 2015

Friday, June 12, 2015

Wednesday, March 11, 2015