Friday, September 20, 2013

9 th FILM BLACK FESTIVAL 2013

La Toan Vinh at Work on Film Black  Festival 2013-Montreal Sep. 18-2013 Photo by Vicky

Saturday, September 7, 2013

Saturday, May 25, 2013

La Toàn Vinh Cô Nguyễn thị Tâm, Đặng văn Long

Wednesday, April 10, 2013

NGUYỄN MẠNH ĐAN 2011

Cùng trong ngày khai mạc triển lãm ảnh của NGUYỄN MẠNH ĐAN 2011

Tuesday, April 2, 2013

Sunday, March 31, 2013

La Toan Vinh & To Hoai Nam

La Toan Vinh & William Klein 2012

La Toan Vinh &Dany Huston


La Toan Vinh in Binh Duong


La Toan Vinh in Montreal 1990

 Mien Du & La Toan Vinh at VIEN XUA CAFETERIA 2013

Saturday, January 12, 2013